શિક્ષકનો અભિગમ

 – ભાણદેવજી • એ દિવસોમાં હું શ્રી અરવિંદ આશ્રમ, પોંડિચેરીમાં રહેતો હતો. નિત્યના ક્રમ પ્રમાણે સાંજના ભોજન પછી સમુદ્રકિનારે ફરવા ગયો હતો. એકલો જ કિનારે…

The role of Teacher in 21st century

–  Tapan Kumar In the fast changing world of the early 21st century concept of public education, school education is also changing. As part of…