शब्द सामर्थ्य-8 छ, ज

  शब्द अर्थ छ छतीसा मक्कार छलित ठगा हुआ छिन्न-भिन्न कटा-फटा छद्मावरण झूठा आवरण छादन ढंकना छींटाकशी आक्षेप लगाना छल-छंद, छल-बल कपटजाल छिद्रदर्शी दोष ढूंढने…