શિક્ષકનો અભિગમ

 – ભાણદેવજી • એ દિવસોમાં હું શ્રી અરવિંદ આશ્રમ, પોંડિચેરીમાં રહેતો હતો. નિત્યના ક્રમ પ્રમાણે સાંજના ભોજન પછી સમુદ્રકિનારે ફરવા ગયો હતો. એકલો જ કિનારે…

EDUCATION AND SWADESHI MODEL

 – G R Jagadeesh Any country should have its own aim and vision in order to achieve progress. This contains both ideological and realistic dimensions…

बाल केंद्रित क्रिया आधारित शिक्षा-20 (संगीत शिक्षा)

संगीत का जीवन में विशेष महत्व है। फ़ाइन आर्ट शब्द हमने सुना होगा। फ़ाइन आर्ट में तीन विषय आते है – कला, संगीत और साहित्य।…

शब्द सामर्थ्य-1 (अ)

शब्द अर्थ अंगीकार स्वीकार अंतःक्रिया भीतर होने वाली क्रिया अंतःस्थ भीतर स्थित अंतरतम गहरा मन अंतर्ग्रस्त बीच में फंसा अंतर्निहित सम्मिलित अंतर्वर्ती भीतरी अंत्य अंतिम…

The role of Teacher in 21st century

–  Tapan Kumar In the fast changing world of the early 21st century concept of public education, school education is also changing. As part of…